当前位置: 主页 > 古诗词 >

赠念《法华经》僧

发布时间:2020-07-25 08:14 源自:柠檬味 作者:语录说说 阅读:

赠念《法华经》僧原文:念念念兮入恶易,念念念兮入善难。念经念佛能一般,
爱河竭处生波澜。言公少年真法器,白昼不出夜不睡。
心心缘经口缘字,一室寥寥灯照地。沈檀卷轴宝函盛,
薝卜香熏水精记。空山木落古寺闲,松枝鹤眠霜霰干。
牙根舌根水滴寒,珊瑚捶打红琅玕.但恐莲花七朵一时折,
朵朵似君心地白。又恐天风吹天花,缤纷如雨飘袈裟。
况闻此经甚微妙,百千诸佛真秘要。灵山说后始传来,
闻者虽多持者少。更堪诵入陀罗尼,唐音梵音相杂时。
舜弦和雅熏风吹,文王武王弦更悲。
如此争不遣碧空中有龙来听,有鬼来听。亦使人间闻者敬,
见者敬。自然心虚空,性清净。此经真体即毗卢,
雪岭白牛君识无。赠念《法华经》僧拼音解读:
niàn niàn niàn xī rù è yì ,niàn niàn niàn xī rù shàn nán 。niàn jīng niàn fó néng yī bān ,
ài hé jié chù shēng bō lán 。yán gōng shǎo nián zhēn fǎ qì ,bái zhòu bú chū yè bú shuì 。
xīn xīn yuán jīng kǒu yuán zì ,yī shì liáo liáo dēng zhào dì 。shěn tán juàn zhóu bǎo hán shèng ,
zhān bo xiāng xūn shuǐ jīng jì 。kōng shān mù luò gǔ sì xián ,sōng zhī hè mián shuāng xiàn gàn 。
yá gēn shé gēn shuǐ dī hán ,shān hú chuí dǎ hóng láng gān .dàn kǒng lián huā qī duǒ yī shí shé ,
duǒ duǒ sì jun1 xīn dì bái 。yòu kǒng tiān fēng chuī tiān huā ,bīn fēn rú yǔ piāo jiā shā 。
kuàng wén cǐ jīng shèn wēi miào ,bǎi qiān zhū fó zhēn mì yào 。líng shān shuō hòu shǐ chuán lái ,
wén zhě suī duō chí zhě shǎo 。gèng kān sòng rù tuó luó ní ,táng yīn fàn yīn xiàng zá shí 。
shùn xián hé yǎ xūn fēng chuī ,wén wáng wǔ wáng xián gèng bēi 。
rú cǐ zhēng bú qiǎn bì kōng zhōng yǒu lóng lái tīng ,yǒu guǐ lái tīng 。yì shǐ rén jiān wén zhě jìng ,
jiàn zhě jìng 。zì rán xīn xū kōng ,xìng qīng jìng 。cǐ jīng zhēn tǐ jí pí lú ,
xuě lǐng bái niú jun1 shí wú 。

上一篇:西山叟

下一篇:耕叟

Copyright © 2019-2020 先锋美文 www.duoente.net 版权所有 网站地图